Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
(16-08-2022)

Ngày 15/8/2022, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII”. Đồng chí Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

             Phát biểu khai mạc, đồng chí Vương Đức Hùng, phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng về nhận thức, để cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới quan trọng trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, để sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn.

             

 

Sau khai mạc, đồng chí Bùi Văn Ngợi, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã trực tiếp trao đổi những nội dung chính trong các Nghị quyết số 18, 19, 20 và quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

            Trong đó nhấn mạnh, BCH Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 21-NQ/TW nhằm tạo chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt một số nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đồng chí đề nghị các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công ty cần xác định rõ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, phải coi là một nhiệm vụ trọng tâm.

 Đồng chí Vũ Văn Hưng yêu cầu sau hội nghị, các Chi bộ phải có kế hoạch cụ thể để tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến người lao động, bảo đảm mọi cán bộ, người lao động đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác để tu dưỡng và rèn luyện.

 

 

 

Mỗi đảng viên phải nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong CNVCLĐ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển. Xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, đồng chí Vũ Văn Hưng tin tưởng rằng, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của CNVCLĐ, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Lê Văn Thuấn

Các bài viết khác:
» ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022
» ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV, NHIỆM KỲ 2022-2025
» ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
» HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ IV CỦA CÁC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VÙNG CẨM PHẢ TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV
Moi quang cao
Moi quang cao